Semalt: Gollanma vs. Awtomatlaşdyrylan SEO: Haýsy size laýyk?


Işiňizi başlanyňyzda ýa-da ösdüreniňizde, ýeňiji web sahypasyny dizaýn etmek we gurmak ilkinji ädimdir. Şeýle-de bolsa, parlak täze web sahypasyna traffigi sürmek edil şonuň ýaly möhümdir, belki hasam möhümdir. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) bu amalyň açarydyr. Şeýle hem, sahypaňyzyň ýokary hilli traffigi almagyny üpjün etmek üçin has arzan we ýönekeý usul.

SEO, ýokary maksatly organiki traffigi web sahypasyna çykarmak üçin iň täsirli we arzan mehanizmlerden biridir. SEO web mazmunyny Gözleg motory sahypasynyň netijesinde (SERP) iň ýokary derejä çykarýan görnüşde optimallaşdyrýar.

Web sahypasyna traffigi sürmekde SEO mehanizmi açar sözler, ikinji derejeli açar sözler, gysga guýruk açar sözler, uzyn guýruk açar sözler, at, meta beýany, içerki baglanyşyklar, tebigy we degişli mazmun, daşarky baglanyşyklar (arka baglanyşyklar), dürli faktorlary göz öňünde tutýar. we ş.m. Açar sözler, içerki baglanyşyklar, at we meta düşündirişleri sahypadaky SEO-nyň aşagynda ýerleşýär, arka baglanyşyklary ösdürmek we gazanmak sahypadan daşary SEO-nyň aşagynda. Sahypada we sahypadan daşary SEO-ny özleşdirmek, web sahypasynyň gözleg netijelerinde has ýokary organiki trafikde hereket etmegine kömek eder. Açar sözler atlarda we meta beýanynda görkezilmelidir. Şeýle hem, web sahypasynyň mazmuny degişli we tebigy ulanylýan açar sözlere mätäç. Bu uzak möhletde peýdaly boljak myhmanlaryň dynç alyş derejesini azaltmaga kömek eder.

Bütin dünýäde SEO we işiňiz bilen size we işiňize kömek berjek köp sanly kompaniýa bar. Abraýly, täsirli kompaniýany saýlamak birinji orunda durýar. Ilki bilen, näme isleýändigiňizi we strategiýaňyzyň öňe gitjekdigini anyklamaly.

Iň oňat SEO tejribesini göz öňünde tutmak möhümdir, ýöne esasy saýlawlaryň biri el bilen ýa-da awtomatlaşdyrylan SEO-da. Haýsy has gowusy we haýsysyny saýlamaly?

El bilen SEO vs. Awtomatlaşdyrylan SEO

Häzirki wagtda köp sanly SEO programma üpjünçiligi we platforma bar we bu kärhanalara we marketing toparlaryna iň gowusy üçin näme etmelidigini çözmegi kynlaşdyrdy. SEO platformasy bilen gyzyklanmak ýa-da SEO agentligini işe almak arasynda saýlamak gapma-garşylykly faktorlar bilen baglanyşykly. Iş bilen baglanyşykly saýlawlaryň köpüsinde bolşy ýaly, çykdajy we wagt möhüm pikirlerdir. Şeýle-de bolsa, kararyň käbiri şahsy islegiňize we gurama hökmünde siziň üçin peýdaly zatlara degişlidir.

SEO programma üpjünçiliginiň we platformalarynyň köpüsi forumda ýerleşdirmek, açar söz gözlegleri, kataloglary ibermek, blog düşündirişleri we sosial bellikler ýaly SEO bilen baglanyşykly meseleleriň köpüsini ýerine ýetirip biler.

El bilen SEO, sahypada we sahypadan daşary SEO strategiýalaryny el bilen web sahypasyna durmuşa geçirýän SEO hünärmenleriniň toparyny öz içine alýar. Beýleki tarapdan, awtomatlaşdyrylan SEO, SEO strategiýalaryny bir sahypa girizmek üçin programma üpjünçiligini (ýa-da posirank.com ýaly SEO platformalaryny) ulanmagy öz içine alýar.

Simplyönekeý söz bilen aýdanyňda, El bilen SEO Gollanma SEO Agentligini ýa-da web sahypaňyzyň mazmunyny optimallaşdyrjak hünärmenleri işe almagy aňladýar. Awtomatlaşdyrylan SEObeýleki tarapdan, web sahypasynyň mazmunyny optimizirlemek üçin bar bolan SEO gurallaryny, programma üpjünçiligini we platformalary ulanmaga itergi berýär.
Geliň, her usulyň oňaýly taraplaryny öwreneliň:

El bilen SEO

El bilen SEO SEO topary ýa-da şahsyýet tarapyndan amala aşyrylýar we ýokary derejede ussatlyk we tejribe alýar. Adam ýa-da topar, sahypanyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin sahypadaky we sahypadan daşary SEO strategiýalaryny meýilleşdirýär we gurnaýar. Netijeli SEO SEO ýörite hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar we bu usulyň hakykylygyny abraýyny üpjün edýär. “Auto SEO” spam diýip umumy ýalňyş düşünje bar. El bilen SEO baglanyşyk binasy barada aýdylanda has gowy işleýän ýaly. Beýleki ýokary derejeli saýtlardan baglanyşyk gazanmak web sahypaňyzyň SEO-syna kömek eder. Web sahypasynyň mazmunyna ynam we hakykylygy döredýär. SEO platformalary we programma üpjünçiligi arkaly muny gazanmak kyn bolup biler.

El bilen SEO-nyň peýdalary

 • SEO hünärmenleriniň arasynda has gowy meýilnamalaşdyrmak we strategiýany durmuşa geçirmek
 • SEO tehnikanyňyza we strategiýalaryňyza 100% gözegçilik
 • Ileri tutulýan ugurlara gözegçilik edilip we tassyklanylyp bilner
 • Baglanyşyk gurmak üçin mümkinçilikler hödürleýär
 • Hil baglanyşyklarynyň saýlanyşyna gözegçilik ediň
 • Ynam we hakykylygy üpjün edýär

Gollanma SEO-nyň kemçilikleri

 • Uzak möhlet - SEO hünärmeni eltip bermek üçin köp wagt alyp biler
 • Timeokary derejeli wagt we yhlas talap edýär
 • Eser gollanma bolany üçin gymmat bolup biler, köplenç SEO hünärmenleriniň uly topary gatnaşýar
 • Awto SEO-dan tapawutlylykda, gollanma SEO abuna bukjasy hökmünde elýeterli däl
 • El bilen SEO uly web sahypalary üçin netijesiz hasap edilip bilner

Awtomatlaşdyrylan SEO

Awtomatlaşdyrylan SEO, el bilen SEO işinden daşlaşyp, SEO platformalaryny/programma üpjünçiligini ulanmaga mümkinçilik berýär. Soňky ýyllarda onlaýn SEO programma üpjünçiligi we platformalary elde derňemek üçin köp tarapdan has ýokary boldy. Mundan başga-da, köp web sahypasyny döredýän platformalar we blog platformalary içerki SEO gurallaryny hödürleýär. Bu awtomatlaşdyrylan SEO platformalary, açar söz gözlegleri, blog düşündirişleri, sosial paýlaşma, forum ýazgylary we mazmun tekliplerini birnäçe gezek basýar. Awto SEO 100% netijäni netijeli berýär, el bilen SEO-dan has çalt.

Awtomatlaşdyrylan SEO-nyň peýdalary

 • Awto SEO tygşytly - elýeterli programma üpjünçiligi bir gezeklik satyn almak bolup biler.
 • Köp onlaýn SEO platformalary abuna esaslanýar we dürli çykdajylar üçin dürli aýratynlyklary hödürleýär
 • Awtomatlaşdyrylan SEO has çalt - SEO platformalarynda ulanylýan algoritm açar sözleri we beýleki taraplary adam beýnisinden has çalt analiz edip biler
 • Açar söz gözlegleri we baglanyşyklar awtomatiki usulda teklip edilýär
 • Sahypa barlaglary ýaly köp wagt talap edýän meseleler aňsat we netijeli çözülip bilner - bozulan baglanyşyk barlaglaryny, açar söz dykyzlygynyň derňewini, bellikleri, meta beýanyny we atlaryny awtomatiki hödürleýär.
 • Awto SEO platformalary takyk we iň täze netijeleri we derňewi üpjün edýär
 • Bäsdeşleriň içerki baglanyşyklaryny, açar söz bäsleşigini we arka baglanyşyklaryny has aňsat seljermek

Awtomatlaşdyrylan SEO-nyň kemçilikleri

 • Awtomatlaşdyrylan SEO bilen baglanyşykly esasy meseleleriň biri arka baglanyşyklardyr - bu sahypany jezalandyryp we SERP-de pes derejä getirip biljek hil baglanyşyklaryny üpjün etmeýär.
 • SEO platformalarynyň köpüsi tebigy ýerliklilige däl-de, açar sözleriň mukdaryna ünsi jemleýär - bu, gelýänleriň dynç alyş derejesini ýokarlandyryp biler
 • Awtomatlaşdyrylan SEO platformalary tarapyndan iberilýän arka baglanyşyklar, organiki traffigiň hilini üpjün etmeýär

Dogry warianty saýlamak

SEO web sahypaňyzyň üstünligini döredip ýa-da döwüp bilýändigi sebäpli, dogry SEO çemeleşmesini saýlamak möhümdir. Web sahypaňyzyň sahypasynyň SERP-de ýokary derejä çykmagyny we şonuň üçin iň ýokary organiki traffige ýol açmagyny islärsiňiz. SEO çemeleşmeleriniň ikisiniň hem artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Uly web sahypalary, mysal üçin, SEO SEO bilen deňeşdirilende awto SEO-a has laýyk gelýär. Şeýle-de bolsa, ygtybarly baglanyşyklary gurmak barada aýdylanda, el bilen SEO-nyň gyrasy bar. Köp kärhanalar iki çemeleşmäni hem garyşdyrmagy saýlaýarlar. Açar söz gözlegleri, bäsdeşleriň gözlegleri, okalmagy we açar söz göwrümi ýaly strategiýalar we meseleler Auto SEO tarapyndan saklanyp bilner, meýilleşdiriş we ygtybarly baglanyşyklar bolsa el usuly bilen has gowy işlenýär. Iň oňat SEO web sahypasyny gurmak üçin çalt çözgüt ýok. Wagtyňyzy alyň we zerur bolsa iki çemeleşmäni ulanyň, bu hökman geljekde üstünlik gazanar.

Haýsy AutoSEO platformasyny ulanmaly?

Web sahypasynyň SEO ulgamlary köp we gowy abraýly ynamdar kompaniýadan doly gural saýlamak möhümdir. Semalt AutoSEO SEO zerurlyklaryňyzyň hemmesini üpjün etjek ýokary derejeli ulgam hödürleýär.

Semalt kim?

2013-nji ýylda başlandy, Semalt öňdebaryjy doly sanly agentlikdir. Iş üçin iň güýçli SEO gurallary bilen üpjün edýärler. “Semalt” -yň köp sanly müşderisi bar, olaryň köpüsi ýalpyldawuk galdy synlar kompaniýanyň web sahypasynda.

Semalt size kömek edip biler:
 • Iň amatly açar sözleri saýlamak
 • Web sahypasynyň derňewi
 • Sahypa gözlegleri
 • Web sahypasyndaky ýalňyşlygy düzetmek
 • Içe bilen baglanyşykly web sahypalarynda baglanyşyk gurmak
 • Reýting täzelenýär
 • Müşderi hyzmady
Dünýäniň nirede bolsaňyzam, Semaltdaky topar kömek edip biler. Iňlis, italýan, fransuz, türk we başgalar ýaly köp dilde gürleýärler, şonuň üçin dil siziň we işewürligiňiziň arasynda päsgelçilik bolmaly däldir. Semalt toparynyň agzalary SEO we beýleki web gurallary boýunça hünärmenler we size we işiňize kömek etmäge taýýardyr.

Size dogry SEO wariantlaryny saýlamak gaty kyn duýup bilersiňiz. Işiňiziň gülläp ösmegini isleýärsiňiz we web sahypaňyz, reýtingleri we traffigi bu ösüş üçin möhüm ähmiýete eýe. Güýçli SEO strategiýasynyň bolmagy gülläp ösýän iş bilen pese gaçýan işiň arasynda tapawut döredip biler. Şonuň üçin gözlegleriňizi geçirmek we size laýyk gelýän zatlar hakda oýlanmak möhümdir. Indiki ädim, işiňiziň zerurlyklaryny diňlän we size, önümleriňize ýa-da hyzmatlaryňyza we müşderileriňize mahsus strategiýany döredýän abraýly kompaniýanyň hünärmeni bilen gürleşmekdir. “Semalt” -yň hünärmenleri siziň bilen gürleşerler we şahsylaşdyrylan strategiýany we hyzmaty döredip bilerler, ösüşiň täzelenmeleri bilen prosesiň dowamynda siziň bilen barlar. Semalt SEO hakda bilýär - bu olaryň edýän zady. Işiňiziň beýleki ugurlaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän siziň üçin ähli agyr işleri ýerine ýetirmek bilen buýsanýarlar. Semalt bir guramanyň SEO-ny eýelänsoň, web sahypasyna girýänler köpelýär we şonuň bilen müşderiler bazasy hem ýokarlanýar. Bu alada bilen, täze ösýän müşderi bazasyna ünsüňizi jemläp bilersiňiz.

mass gmail